Ara

Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

 

Satış Sözleşmesi ve İade Koşulları

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 – TARAFLAR
1.1- SATICI Ünvanı :TUNELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Telefon : (0312) 
E-mail : ebildirim@tunelsan.net
1.2 -ALICI
tunelsan.com den satın alma gerçekleştiren kişi.

MADDE 2 - GENEL HÜKÜMLER
2.1- ALICI, SATICI’ya ait gimatsepeti.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup
bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
2.2 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin
gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı
tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini
beyan ve taahhüt eder.
2.3 - SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim,
pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu
sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim
faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
2.4 - Sözleşme konusu ürün, özel bir durum belirtilmemesi halinde, sipariş süresinden 12-72
saat sonra teslimata hazır hale geleceği taahhüt edilmektedir.
2.5 - Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

2.6 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklerle teslim
edilmesinden sorumludur.
2.7 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
2.8 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi
gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.
ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve
defaten ödenir.

Satıcının Yükümlülükleri
(1) Satıcı, alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten
itibaren 1-2 gün içinde, varsa alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm
ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
(2) Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, alıcının satın alırken kullandığı ödeme
aracına uygun bir şekilde ve alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek
seferde yapmak zorundadır.
(3) Cayma hakkının kullanımında, iade masraflarının açıkça alıcı tarafından karşılanacağı
belirtilmedikçe, bu masraflardan satıcı sorumludur. Ancak alıcının ödeyeceği bedel, hiçbir
suretle sipariş için ödediği teslim masraflarını geçemez. Aksi takdirde aşan kısım cayma
konusu mal bedeliyle birlikte aynı süre içerisinde alıcıya ödenir.

Satıcı Tarafından Siparişin İptal Edileceği Durumlar
1- Alıcıya ait telefon numarasının ya da herhangi bir iletişim adresinin alıcı tarafından
sisteme hatalı olarak kaydedilmesi ve alıcıya ulaşılamadığında,

2- Alıcıya ait teslimat adresinin, alıcı tarafından sisteme hatalı olarak kaydedilmesi ve
alıcıya ulaşılamadığında,
3- Gel-Al siparişlerinin, alıcı tarafından seçilmiş olan teslim tarihinde alınmaması
durumunda siparişin iptali gerçekleşmektedir.

Ek olarak; Alıcının ya da alıcının belirlediği kişi ya da kuruluşun kişisel sebeplerden dolayı
teslimat adresinde bulunmaması durumunda alıcının bilgisi dahilinde teslimat bir sonraki gün
teslim edileceği belirtilmektedir.

Alıcının Yükümlülükleri
Satıcının cayma hakkının kullanımına ilişkin gereği gibi bilgilendirme yapmaması
durumunda, söz konusu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmadan alıcı sorumlu
tutulamaz.

MADDE 3 - İADE HAKKI
3.1 - Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından
belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
b) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya
alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
3.2 - Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde mal teslimine ilişkin
cayma hakkı hükümleri uygulanır.
İade hakkının kullanımı
(1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısıyla satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.
(2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici bu yönetmeliğin ekinde yer alan formu
kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Satıcı veya

sağlayıcı, tüketicinin bu formu doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için
internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir.
(3) Telefonla yapılan satışlarda, satıcı veya sağlayıcı bu yönetmeliğin ekinde yer alan formu
en geç mal teslimine veya hizmet ifasına kadar tüketiciye göndermek zorundadır.
(4) Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli
taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede
düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün
faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte
gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE
FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve
hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre
içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20
günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya
iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle
yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması
sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

MADDE-4 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
4.1- Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını
kullanamaz:
a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının
kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin
sözleşmeler.
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin
sözleşmeler.
4.2 - Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant,
mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.
4.3 - Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri
maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1 - 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.
5.2 - Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu
değildir

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır.

SATICI
TUNELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.